مدیرعامل و مدیر مارکتنیگ مبین تک در همایش نقش ict در مدیریت استراتژیک به دعوت شاتل شرکت کردند.

شرکت مدیرعامل و مدیر مارکتینگ مبین تک در همایش نقش ict در مدیریت استراتژیک
۵ (۱۰۰%) ۱ vote